Varför bygga i trä?

Det finns många fördelar med att bygga i trä. Kostnader, kvalitet och klimat är troligen de viktigaste. Behovet av att snabbt leverera kostnadseffektiva och klimatsmarta byggnader med hög kvalitet gör trä till ett material som bör finnas med bland de självklara alternativen.

Kostnader
• Att bygga med trä minskar projektkostnaderna jämfört med material som stål och betong eftersom det går fortare att bygga och förenklar många processer.

• Att bygga med trä kan innebära en högre grad av prefabricering, vilket ger mindre avfall och färre arbetsmoment på byggplatsen. Mindre spill innebär också lägre materialkostnader.

• Träkonstruktion är ett lättare material. Lättare konstruktion och bärverk kräver inte lika omfattande markarbeten som med andra material.

• Sverige är ett av världens mest skogstäta länder med stor tillgång och snabb tillväxt. Att använda inhemskt byggmaterial sparar både tid, pengar och är bra för klimatet.

Keilaniemen Portti 4
Kvalitet
• Trä är ett mycket tåligt material och träbyggnader kan stå i flera hundra år. Trä har bra hållfasthet och exponerat trä erbjuder en fin yta samtidigt som den är robust över tid.

• Trä har bra lufttäthet och innehåller inga farliga ämnen. Det ger hälsosamma byggnader att vistas i.

• Träbyggen ger tystare byggarbetsplatser med färre personer på plats. Leveranser till byggplatsen kan minska med en femtedel.

• Färdiga träbyggnader är tysta, hälsosamma bostäder och andra livsmiljöer.

• Kvaliteten på trä ger möjlighet till komplexa former, arkitektoniska särdrag och en känsla av närhet till naturen vilket skapar välbefinnande.

• Träets flexibilitet är en viktig aspekt på byggnadens totala livslängd. Trä är lättare att demontera, omarbeta och med sin låga egenvikt möjliggörs påbyggnad på befintliga hus i större omfattning.

Or Centrum_Sweden-3

Klimat

• Trä är ett förnyelsebart material som ingår i naturens eget kretslopp.

• Trä kräver mycket mindre energi för tillverkning än betong och stål, och livscykelsstudier visar att trä är ger minst utsläpp, luft- och vattenföroreningar.

• Träbyggnader kräver mindre energi under förvaltningsskedet än byggnader av andra material och har därmed också mindre utsläpp av växthusgaser.

• Trä binder koldioxid och kan leda till koldioxidnegativa byggnader.

• Logistiken kring att arbeta med trä innebär färre transporter och mindre avfall än vid andra materialval.

När vi väljer trä som byggmaterial kan vi tillsammans med optimerade byggkonstruktioner, återvinning och kontinuerliga mätningar minska varje byggnads koldioxidavtryck både under byggtiden och under en byggnads livstid.

Gå till startsidan