Oletko valmis?

EU-taksonomia on täällä

Lue mitä EU-taksonomia tarkoittaa yrityksellesi ja lataa pikaopas. Autamme ymmärtämään mistä on kyse ja ratkaisemme haasteesi EU-taksonomiaan liittyen.

EU-taksonomia - mistä on kyse?

Eurooppa on ensimmäinen maanosa, josta tulee hiilineutraali. EU on luonut Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) edistämään tätä tavoitetta.

Osana ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän, taksonomian, jonka avulla toiminnot voidaan tunnistaa kestäviksi. Taksonomia on yhteinen kieli, joka määrittelee, mitkä toiminnot katsotaan kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta teknisestä sääntelystä. Sääntelyn on tarkoitus helpottaa kestävää sijoittamista. Sääntely määrittää luokittelun ja kriteerit ympäristön kannalta kestävälle taloudelliselle toiminnalle.

Moni yritys on edelleen ihmeissään taksonomian aikataulusta ja sisällöstä: Ketä se koskee? Mitkä ovat velvoitteet? Entä vaikutukset liiketoimintaan? Kerromme tarkemmin tällä sivulla, ja autamme alkuun taksonomiaan liittyvissä asioissa!

Miksi EU-taksonomia?

Taksonomialla edistetään kestävämpää liiketoimintaa.

Taksonomialla edistetään EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista ja vihreää siirtymää ohjaamalla rahoitusta kestäviin kohteisiin. Tavoitteena on tehostaa kestävämpään talouteen siirtymisen rahoitusta osoittamalla, mitkä yrityksen toiminnot edistävät ympäristötavoitteita ja mitä tulisi harkita kestävien investointien kannalta. Asetuksella lisätään yritystoiminnan läpinäkyvyyttä sijoittajille ja selvennetään, mitkä yrityksen toiminnot luovat kestävämpää tulevaisuutta.

Niin Euroopan unioni, asiakkaat, sijoittajat että työntekijät vaativat yrityksiltä kestävämpää liiketoimintaa. Vastuullisesti toimiminen ei kuitenkaan ole yrityksille ainoastaan velvoite vaan myös mahdollisuus oman yritysvastuunsa kasvattamiseen ja sen osoittamiseen. Jotta yritys, yrityksen toiminnot tai tietty hanke voi saada kestävää rahoitusta ja lisätä sekä todentaa näin toimintansa kestävyyttä, tulee taksonomia-asetuksen velvoitteet selvittää ja raportoida. Jatkossa taksonomiaan sisältyvien toimintojen tulee todentaa toimintojen kestävyys taksonomian mukaisesti.

Lisätietoa asetuksesta

Keitä taksonomia koskee?

Miten ja missä vaiheessa taksonomia vaikuttaa liiketoimintaasi?

Taksonomia tulee vaikuttamaan merkittävästi kaikkiin niihin toimintoihin, jotka ovat taksonomian luokittelujärjestelmän piirissä. Tämän lisäksi sillä on vaikutusta kaikkiin kestävien ratkaisujen kehittämistä harjoittaviin yrityksiin sekä hankkeelleen tai toiminnolle rahoitusta hakeville yrityksille.

Taksonomian koskee laajasti toimijoita, jotka haluavat hyödyntää vihreää rahoitusta toimintansa kehittämisessä. Taksonomian alainen raportointi koskee erityisesti rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä kuten pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja sijoittajia sekä kaikkia yli 500 henkilöä työllistäviä pörssiyhtiöitä. Taksonomiaan liittyvää sääntelyä täsmennetään ja täydennetään edelleen teknisillä sääntelytoimilla, joten myös muiden toimijoiden on kannattavaa jo tutustua asiaan tarkemmin.Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa taksonomiaan liittyvä tarkastelu/arviointi on tarpeellinen:

 • Yrityskauppatilanteissa (due diligence -vaihe ja ympäristövastuukysymykset)
 • Ostettaessa ja myytäessä omaisuutta (kiinteistöt)
 • Kiinteistösijoituksia arvioitaessa
 • Toimitettaessa tietoja ulkomaisille asiakkaille Suomessa sijaitsevista sijoitus/omaisuuskohteista
 • Osana yrityksen omaa vastuullisuusraportointia
 • Rahoituksen hakemisen yhteydessä
 • Kehitettäessä yrityksen liiketoimintaa kestävämpään suuntaan
 • Käynnistettäessä uudis- tai peruskorjaushanketta
Lue lisää muutoksista, joita taksonomia tuo toimialoille

Mitä pitää tehdä?

Onko tavoitteesi toimia kestävämmin ja kasvattaa vastuullista liiketoimintaa? Onko yritykselläsi raportointivelvoitteita muuhun kuin taloudelliseen tietoon liittyen?

Mikäli vastasit kyllä, on syytä perehtyä taksonomiaan tarkemmin. Ensimmäiset raportointivelvollisuudet kestävyydestä alkoivat 1.1.2022. Taksonomiassa tai taksonomian avulla yrityksen toimintoja tarkastellaan kuuden ympäristötavoitteen kautta. Yrityksen toimet eivät saa aiheuttaa haittaa yhdellekään listatulle ympäristötavoitteelle ja lisäksi tietyt vähimmäissuojatoimet tulee täyttää. Kuusi tavoitetta ovat:

 1. Ilmastonmuutoksen hillintä
 2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 3. Vesivarojen ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
 4. Siirtyminen kiertotalouteen
 5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
 6. Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Myös ilman raportointivelvoitetta taksonomia voi vaikuttaa toimintaan monessa vaiheessa. Kokosimme avuksesi muistilistan. Autamme tarvittaessa selvittämään ja toteuttamaan toimenpiteitä taksonomiaan liittyen.

 • Arvioi toimintojen taksonomiakelpoisuus
 • Tunnista soveltuvat taksonomian arviointikriteerit
 • Arvioi toiminnot valittujen kriteerien perusteella
 • Tarkista, ettei merkittävää haittaa aiheudu muille mainituille ympäristökriteereille
 • Tarkista vähimmäissuojatoimien täyttyminen omien toimintojesi osalta

Lue lisää palveluistamme

Lataa opas

EU-taksonomia pähkinänkuoressa

Laadimme pikaoppaan EU-taksonomiaan. Oppaasta saat nopeasti yleiskatsauksen, mistä on kyse.

Lisäksi olemme listanneet avuksesi linkkejä EU-taksonomiasta kertoville verkkosivuille.

Taksonomia-aikajana

Mikä muuttuu toimialallasi?

EU-taksonomia koskee jokaista yli 500 henkilöä työllistävää pörssiyhtiötä. Lisäksi on muita yrityksiä, joiden täytyy tai on kannattavaa tutustua aiheeseen tarkemmin. Asiantuntijamme auttavat tarvittaessa selvittämään, mitä EU-taksonomia yrityksesi osalta tarkoittaa ja mitä velvoitteita - ja toisaalta mahdollisuuksia - se tuo.  Lue tarkemmin, mitä taksonomia toimialallasi tarkoittaa ja miten voimme palvella.

Pörssiyhtiöt ja finanssimarkkinatoimijat (yli 500 työntekijää)
Lue lisää

Pörssiyhtiöt ja eräät finanssimarkkinatoimijat (yli 500 työntekijää)

EU-taksonomia - Pörssiyhtiöt ja eräät finanssimarkkinatoimijat
Finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat
Lue lisää

Finanssimarkkinatoimijat ja rahoitusneuvojat

EU-Taksonomia
Vihreän rahoituksen hakijat
Lue lisää

Vihreän rahoituksen hakijat

EU-taksonomia - vihreän rahoituksen hakijat
Sijoittajat ja kiinteistön omistajat
Lue lisää

EU-taksonomia - sijoittajat ja kiinteistön omistajat

EU-taksonomia - sijoittajat ja kiinteistön omistajat
Vihreän tuotteen ja palvelun tarjoajat
Lue lisää
Vihreän tuotteen ja palvelun tarjoajat
Eu-taksonomia - Vihreän tuotteen ja palvelun tarjoajat
Kaikki vastuullista liiketoimintaa kehittävät yritykset ja organisaatiot
Lue lisää
Kaikki vastuullista liiketoimintaa kehittävät yritykset ja organisaatiot
EU-taksonomia - vastuullista toimintaa kehittävät yritykset

Miten asiantuntijamme voivat auttaa?

Autamme EU-taksonomiaan liittyvissä haasteissa ja tarpeissa. Tutustu palveluihimme ja referensseihimme, ja ota yhteyttä. Tukenasi ovat asiantuntijamme Suomessa sekä tarvittaessa kollegamme muissa EU-maissa.

Selvitykset taksonomiakelpoisuudesta

Taksonomiakelpoisuuden selvityksessä tarkastellaan kuinka suuri osuus (%) yrityksen liikevaihdosta, investoinneista ja operatiivisista menoista kuuluu taksonomian kriteereiden piiriin. Tässä vaiheessa ei siis vielä tarkastella täyttyykö taksonomian asettamat kriteerit vai ei. Taksonomiakelpoisuutta tarkastellaan v. 2022 alkaen ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta. Neljää muuta ympäristötavoitetta tarkastellaan vasta vuodesta 2023 alkaen.

Palvelumme avulla asiakas saa perustellun näkemyksen siitä, ovatko yrityksen toiminnot taksonomiakelpoisia, eli ovatko yrityksen toiminnat taksonomian kriteereiden piirissä. Asiakas pystyy myös raportoimaan taksonomiankelpoisuudestaan taksonomian asettamien vaatimusten mukaisesti

Taksonomiakelpoisuuden selvityksistä hyötyvät sekä yritykset, jotka joutuvat raportoimaan muuta kuin taloudellista tietoa nykyisten säädösten mukaisesti (Non-financial disclosure requirements, NFDR) että yritykset, jotka ovat muuttuvan yritysvastuun raportointia koskevan sääntelyn piirissä (EU:n direktiiviehdotus yritysten vastuullisuustietojen raportoinnista, CSRD).

Palvelu sisältää

 • Asiakkaan toiminnan arviointi lähtötietojen ja sovittavan rajauksen perusteella
 • Perustiedon kerääminen asiakkaan toiminnasta (Lomake lähtötietojen keruuta varten)
 • Läpikäynnin, mitä ja keneltä raportointi vaatii mitäkin
 • Läpikäynti alustavasta raportoinnista

Voimme myös varmentaa toisen tahon laatiman taksonomiakelpoisuuden selvityksen. Tavoitteena on tällöin varmistaa, että EU-taksonomian kriteereitä ja suosituksia on tulkittu selvityksessä oikein. Varmennettu selvitys lisää sen uskottavuutta esimerkiksi sijoittajille.

Hyödyllistä lisätietoa:

Taksonomianmukaisuuden arviointi ja raportointi

Taksonomianmukaisuuden arvioinnissa asiakas saa tiedon toiminnan taksonomianmukaisuudesta suhteessa koko liikevaihtoon tai tarkasteltavaan portfolioon. Hän ymmärtää taksonomian asettamat yksityiskohtaiset vaatimukset toiminnalleen ja raportoinnille, ja saa tiekartan raportointivuosikellosta sekä tukea raportin laatimiseen. 

Avullamme asiakas välttyy useiden EU-ohjeiden ja direktiivien läpikäynniltä ja varmistuu raportoinnin oikeudesta. Annamme myös suosituksia raportoinnin kehittämiseen.

Palvelusta hyötyvät sekä finanssimarkkinatoimijat että yritykset, jotka joutuvat raportoimaan muuta kuin taloudellista tietoa nykyisten säädösten mukaisesti (Non-financial disclosure requirements, NFDR). Lisäksi mikäli yrityksesi on hakemassa tai suunnittelee hakevansa vihreää rahoitusta markkinoilta, on kannattavaa arvioida taksonomianmukaisuus ja raportoida siitä. On myös hyvä muistaa, että NFDR on laajentumassa, joten taksonomian raportointivaatimukset tulevat koskemaan suurempaan joukkoa yrityksiä tulevaisuudessa.

Palvelu sisältää

 • Asiakkaan toiminnan arviointi lähtötietojen ja sovittavan rajauksen perusteella
 • Läpikäynti, mitä ja keneltä raportointi vaatii toimenpiteitä
 • Sovellettavien arviointikriteerien tunnistus ja varmennus
 • Teknisten kriteerien täyttymisen arviointi ja lähimmäissuojatoimien täyttymisen arviointi  (Tarkastelemme edistääkö toiminto jotain kuudesta ympäristötavoitteesta ja aiheuttaako se haittaa muille ympäristötavoitteelle. Annamme suosituksen minkä ympäristötavoitteen kriteereillä tarkastelu olisi järkevin tehdä.)
 • Tarkastelu ja kuvaus, mitä raportointi vaatii organisaatiotasolla
 • Raportoinnin toteuttamisen ohjeet tai raportointi asiakkaan puolesta toteutettuna
 • Toimintasuunnitelman ja tehtävälistan laatiminen 

Palveluun on mahdollista sisällyttää teknistä asiantuntemusta vaativia palveluita, esimerkiksi elinkaariarviointi eli LCA tai ilmastoriskitarkastelu.

Kysy lisää
Tukien ja vihreän rahoituksen hakemisen tukipalvelut

Tarkastelemme asiakkaan toimia suhteessa taksonomian tuomiin uusiin vaatimuksiin sekä mahdollisuuksiin hakea ja saada joko julkista tukea kestävälle hankkeelle tai vihreää yksityistä rahoitusta. Asiakas saa  tiedon mahdollisuudesta saada vihreää rahoitusta toiminnoilleen. 

Palvelun avulla asiakas ymmärtää taksonomian asettamat yksityiskohtaiset vaatimukset rahoituksen saamiselle ja raportoinnille. Asiakas saa ohjeet rahoituksen hakemiselle sekä tarvittaessa yksityiskohtaisen asiantuntijatuen hakuprosessiin liittyen. Palvelusta hyötyvät yritykset, jotka hakevat tai suunnittelevat hakevansa vihreää rahoitusta markkinoilta tai julkista tukea hankkeelleen kestävyysperusteella. 

Palvelu sisältää

 • Asiakkaan toiminnan arviointi lähtötietojen ja sovittavan rajauksen perusteella
 • Voimassa olevien rahoituskriteerien ja valtiontukikriteerien tarkastelu asiakkaan toimintaan nähden
 • Tarkastelu ja kuvaus, mitä rahoituksen saaminen ja toimien raportointi vaatii organisaatiotasolla
 • Rahoituksen hakemisen ohjeet sekä raportoinnin toteuttaminen tai hakemuksen ja raportoinnin tekeminen asiakkaan puolesta
 • Toimintasuunnitelman ja tehtävälistan laatiminen: asiakas saa selkeän to-do listan
 • Palveluun on mahdollista sisällyttää teknistä asiantuntemusta vaativia palveluita, esimerkiksi elinkaariarviointi eli LCA

Kysy lisää

ESG (Environmental, Social, Governance) Due Diligence -palvelut

Taksonomiakysymykset ovat tärkeä osa myös Due Diligence -arviointeja tulevina vuosina. Rahoittajan tai järjestelyn osapuolen on tärkeää tietää kohdeyrityksen tai –toiminnon taksonomiakelpoisuudesta tai taksonomiariskeistä. Asiantuntijamme tarjoavat kattavat ESG-painotteiset Due Diligence -palvelut eri asiakasryhmien ja –tilanteiden tarpeisiin. Toteutamme muun muassa transaktioselvityksiä, rahoituksen Due Diligence selvityksiä ja riskinarviointeja.

Palvelujemme avulla järjestelyn osapuolet voivat varautua ennalta uuteen tai laajenevaan raportointiin tai vaatimuksiin sekä arvioida sen vaikutukset järjestelyn ehdoille. Palveluistamme hyötyvät kaikki järjestelyn osapuolet, jotka haluavat selvittää järjestelyn taksonomiariskit ja -mahdollisuudet sekä niiden arvioidut (taloudelliset) vaikutukset. Palveluistamme on apua myös  yrityksille, jotka pohtivat taksonomian vaikutuksia järjestelyssä, mutta eivät ole aivan varmoja tarvittavien toimenpiteiden laadusta ja laajuudesta. Mikäli järjestelyyn liittyy varmuudella vihreän rahoituksen hakeminen, kannattaa ehdottomasti selvittää konsultointipalvelujen tarve.

Palvelu sisältää

 • Kohdeyrityksen tai –toiminnon arviointi taksonomianäkökulmasta, osana due diligence -prosessia tai erillisenä osana
 • Analysointi + lausunnot sekä keskeiset tarkastelun perusteella esiin tulleet huomiot ja riskit
 • Jatkosuositukset +järjestelyn toteutumisen jälkeisiin toimenpiteisiin liittyvät ehdotukset taksonomiahyötyjen saavuttamiseksi

Kysy lisää

Koulutukset

Asiantuntijamme tarjoavat taksonomian ja kestävän rahoituksen kokonaisuuden koulutuksia sekä peruskoulutuksina että asiakkaan tarpeisiin räätälöityinä koulutuksina.

Koulutuksessa asiakas saa peruskäsityksen taksonomian ja yleisesti koko kestävän rahoituksen viitekehyksen asettamista vaatimuksista ja muutostarpeista omalle toimialalleen sekä apuvälineitä oman taksonomiatyön edistämiseen. Asiakas voi koulutuksen avulla varautua uuteen tai laajenevaan raportointiin ennalta ja jalkauttaa työtä omaan organisaatioonsa.

Koulutuksesta hyötyvät erityisesti yritykset, jotka pohtivat taksonomian vaikutuksia toiminnalleen, mutta eivät ole aivan varmoja tarvittavien toimenpiteiden laadusta ja laajuudesta.

Koulutus sopii myös yrityksille, jotka joutuvat raportoimaan muuta kuin taloudellista tietoa nykyisten säädösten mukaisesti (Non-financial disclosure requirements, NFDR), ja  yrityksille, jotka ovat muuttuvan yritysvastuun raportointia koskevan sääntelyn piirissä (EU:n direktiiviehdotus yritysten vastuullisuustietojen raportoinnista, CSRD). Lisäksi mikäli yrityksesi on hakemassa tai suunnittelee hakevansa vihreää rahoitusta markkinoilta, on koulutuksesta hyötyä. 

Koulutuspalvelu sisältää

 • Peruskoulutus taksonomian mahdollisuuksista
 • Räätälöity koulutus asiakkaan toimialan mukaan
 • Työpaja taksonomiaraportoinnista ja vaiheista

Kysy lisää

Muut selvitykset

Asiantuntijamme voivat auttaa myös useissa muissa EU-taksonomiaan ja kestävän rahoituksen sääntelyyn liittyvissä selvityksissä koskien erityisesti finanssimarkkinatoimijoita kiinteistö- ja asumissektorilla.

Esimerkkejä palveluistamme

 • Kiinteistöjen ilmastoriskitarkastelu taksonomian määritelmän mukaisesti
 • LCA-tarkastelun laatiminen kiinteistölle (hiilijalanjälkilaskenta koko elinkaaren ajalta: vaatimuksena yli 5000 m2 rakennuksille)
 • Selvitys rakennuksen resurssitehokkuudesta

Kysy lisää

Esimerkkejä projekteistamme

Tutustu asiantuntija-artikkeleihin

Asiantuntija-artikkeleista löydät lisää hyödyllistä tietoa ja vinkkejä EU-taksonomiaan liittyvistä aiheista. 

What the EU-Taxonomy means for your business - Three things to know
“The investment world is looking at the EU taxonomy and will use it as a benchmark to define what is and what isn’t sustainable,” says Patrick Moloney, Market Director for Strategic Sustainability Consulting at Ramboll, in a recent webinar.
Kiinteistöjen päästölaskennalla kohti ilmastotavoitteita
EU:n vihreän rahoituksen kriteeristö asettaa vaatimuksia myös rakennuksille, ja rakennusten ilmastoselvitykset ollaan tuomassa osaksi kansallista rakentamisen säädösohjausta. "Työkaluna ilmastotavoitteiden saavuttamisessa on usein hiilitiekartta, jossa polku tavoitteisiin voidaan esittää ylemmällä tasolla", kertoo asiantuntijamme Sanni Laaksonen.

Miten voimme auttaa?

Kysy lisää ja pyydä yhteydenottoa lomakkeella.
 
Voit olla myös suoraan yhteydessä:

Ying Zhu
puh. +358 40 550 6282
 
Maija Tenhunen
puh. +358 50 328 9536
maija.tenhunen@ramboll.fi
 
Appu Haapio-Karjalainen
puh. +358 40 6618298
appu.haapio@ramboll.fi

Ota yhteyttä