Anpassa er verksamhet till EU-taxonomin redan nu

EU-taxonomin innebär att europeiska finansiella och icke-finansiella företag behöver redovisa den miljömässiga hållbarheten av deras ekonomiska aktiviteter. De första rapporteringskraven gäller redan så det är dags att agera.

Kravet på de första taxonomiupplysningarna trädde i kraft redan den 1 januari 2022, så det är brådskande att anpassa er verksamhet till EU-taxonomins kriterier. Många företag är dock fortfarande osäkra på om de berörs av taxonomin och vilka åtgärder de ska vidta i samband med rapporteringsprocessen.

Även om EU-taxonomin är tänkt att ge en gemensam förståelse för ekonomiska aktiviteter kan det vara svårt att förstå exakt vad kraven innebär för just er verksamhet. Ramverket kan lätt verka komplext och omfattande och ni kanske undrar hur ni ska navigera inom detta komplicerade område.

På denna sida kan ni få reda på mer om hur Rambolls experter kan stötta er för att anpassa er verksamhet till de miljömål som finns definierade i EU-taxonomin.

Vad våra experter säger om EU-taxonomin

10 lärdomar från EU-taxonomin

Förvirring, osäkerhet och till och med besvikelse råder hos många företag när det gäller anpassningen till EU-taxonomin. I denna artikel presenterar våra taxonomiexperter viktiga lärdomar från sin praktiska erfarenhet av att hjälpa kunder att navigera i EU:s taxonomiresa.

> Läs hela artikeln här

Varför EU:s taxonomi handlar om mycket mer än klimatet

De två målen om begränsning av klimatförändringarna och anpassning till klimatförändringarna har hittills varit i fokus. I den här artikeln fokuserar vi på de fyra andra målen och förklarar varför de är minst lika viktiga och faktiskt kan visa sig vara mer komplexa.

> Läs hela artikeln här

5 skäl att börja anpassa sig till EU:s taxonomi redan idag

Rambolls taxonomiexperter delar med sig av fem skäl till att starta arbetet med anpassningen till EU:s taxonomi redan idag. Det finns tydliga fördelar för företag som agerar redan nu. Dessa inkluderar bättre tillgång till finansiella medel samt påverkan på företagets rykte.

> Läs hela artikeln här

Hur Ramboll kan hjälpa er med taxonomin

Taxonomianpassning har snabbt blivit en topprioritet för många ledningsgrupper. Ramboll har stor erfarenhet av att arbeta med EU-taxonomin och många kunniga yrkespersoner som är redo att hjälpa er inom alla sektorer som omfattas av taxonomin. Vi arbetar med både finansiella och icke-finansiella företag.

Detta inkluderar följande support:

Expertvägledning
Vi tar fram välgrundade indikatorer för vilka ekonomiska aktiviteter som ska granskas för respektive miljömål. Detta görs med hjälp av taxonomins tekniska screeningkriterier som avgör om en aktivitet är i linje med taxonomin.

Screeningtest
Vi genomför screeningtesterna som krävs för att identifiera vilka ekonomiska aktivtiter som har ett väsentligt bidrag till ett eller fler av miljömålen, och som inte gör någon betydande skada på något av de andra miljömålen.

Datavalidering
Vi utför valideringstjänster och godkänner uppgifterna för att säkerställa att de är taxonomianpassade. På såsätt kan vi garantera både screeningdata och processen.

ESG-prestanda
Vi stödjer förbättringen av er ESG-strategi och resultat genom att nyttja taxonomirelaterad bästa praxis.

Förbättra taxonomiresultaten
Vi visar er hur ni kan förbättra hur väl era ekonomiska aktiviteter är i linje med EU-taxonomin. Detta gör vi genom att ange vilka förbättringar som krävs för att en aktivitet ska klara de tekniska screeningkriterierna och vilka förbättringar som bör prioriteras. Detta kan omfatta ytterligare tjänster som livscykel- eller klimatriskanalys.

Handlingsplan för taxonomin och framtida rapportering
Vi bedömer hur företaget kommer att påverkas av EU-taxonomin i framtiden, inklusive t.ex. förväntad lagstiftning, marknadsutveckling och företagsambition. Utifrån detta definierar vi åtgärder kopplat till en roadmap för att säkra framtida regelefterlevnad och de rätta stödsystemen

Stöd för att uppfylla kraven om sociala skyddsåtgärder
Vi erbjuder tjänster inom ansvarsfullt företagande som stöder anpassningen till taxonomins sociala minimiskyddsåtgärder. Detta inkluderar att utföra en due diligence för mänskliga rättigheter och kartläggning av nödvändiga förfaranden och policys.

EU-taxonomin - Mer än bara lagkrav

Vad innebär egentligen EU-taxonomin och hur kan Ramboll hjälpa dig och din organisation med de utmaningar, men även möjligheter, som kommer med EU:s hållbarhetsinitiativ för att stärka och utveckla din affär?

Detta förklarar vår taxonomiexpert Josefin Borg i videon.

 

Vi hjälper redan kunder att
anpassa sig till taxonomin

Här är 3 exempel på hur vi hjälper företag

EU-taxonomiscreening åt en internationell byggkoncern

Ramboll genomför för närvarande ett projekt åt en internationell byggkoncern med intäkter på mer än 750 miljoner euro. I projektet bedömer vi hur väl alla bolag och dotterbolag är i linje med EU:s miljömål.

> Läs mer om projektet här 

GAP-analys av Balco Groups uppfyllande av EU-taxonomin

En av norra Europas största balkongproducenter med en nettoförsäljning på över 120 miljoner euro har ingått ett avtal med Ramboll i syfte att bedöma om och i vilken utsträckning deras verksamhet är i linje med kraven.

> Läs mer om projektet här

Översikt av EU-taxonomin åt ett svenskt förvaltningsbolag

Ramboll hjälpte ett svenskt förvaltningsbolag att få en översikt över EU-taxonomin. Detta innefattade en översikt över hur väl dess olika dotterbolag är i linje med de ekonomiska aktiviteter som berörs av taxonomin.

> Läs mer om projektet här

Snabbguide om EU:s taxonomi

Om ni letar efter en guide med en kort sammanfattad översikt över EU:s taxonomi har ni den här.

Ladda ner guiden nedan och lär känna EU-taxonomin lite bättre på bara några minuter.

Tre viktiga skäl till att
anpassa sig till taxonomin

Lagkrav
 
EU-taxonomin är obligatorisk för många europeiska företag. Alla som erbjuder finansiella produkter på den europeiska marknaden och de som berörs av icke-finansiell rapportering är skyldiga att rapportera.
Finansiering
 
Eftersom finansinstitut rapporterar enligt EU-taxonomin vill de öka andelen av sina portföljer som är i linje med EU-taxonomin. Företag som har goda taxonomiresultat kommer därför ha lättare att attrahera finansiering.
Framtidssäkring
 
Företag med verksamhet som bidrar till övergången till ett mer hållbart samhälle i linje med EU-taxonomin får ’license to operate’ för att fortsätta växa och utvecklas. Det skapar ett företag som är redo för framtiden.

Kontakta vårt team av experter

Vårt expertteam är redo att guida ert företag kring hur ni kan uppfylla EU-taxonomins kriterier och bli i linje med EU-taxonomin.

Jenny Wittann

Expert inom EU-taxonomin, ESG och hållbara finanser.

Ring Jenny: +46 10 615 68 27
Skicka mail till Jenny